FANDOM


Satellarknight Skybridge
(あま)()ける星因士(サテラナイト)
SatellaknightBridge
Nhóm liên quan tellarknight
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 18205590
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "tellarknight" bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "tellarknight" khác tên từ Bộ bài của bạn, và nếu làm vậy, xáo trộn quái thú mục tiêu trở về Bộ bài. Khi nào quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này vẫn mặt-ngửa trên sân, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, trừ quái thú "tellarknight". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Satellarknight Skybridge" mỗi lượt.
English Description
Target 1 "tellarknight" monster you control; Special Summon 1 "tellarknight" monster with a different name from your Deck, and if you do, shuffle the targeted monster into the Deck. While the monster Special Summoned by this effect is face-up on the field, you cannot Special Summon monsters, except "tellarknight" monsters. You can only activate 1 "Satellarknight Skybridge" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.