Satellarknight Altair
星因士(サテラナイト) アルタイル
SatellaknightAltair.png
Nhóm liên quan tellarknight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1700/1300
Mã số 02273734
Loại Hiệu ứng Condition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá này được Triệu hồi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "tellarknight" trong Mộ bài của bạn, trừ "Satellarknight Altair"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó trong Thế Thủ, nhưng quái thú bạn điều khiển không thể tấn công kể từ đó đến hết lượt này, trừ quái thú "tellarknight". Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Satellarknight Altair" một lần trong lượt.
English Description
If this card is Summoned: You can target 1 "tellarknight" monster in your Graveyard, except "Satellarknight Altair"; Special Summon that monster in Defense Position, but monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except "tellarknight" monsters. You can only use this effect of "Satellarknight Altair" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.