Satellarknight Alsahm
星因士(サテラナイト) シャム
SatellaknightSham.png
Nhóm liên quan tellarknight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1400/1800
Mã số 65056481
Loại Hiệu ứng Condition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá này được Triệu hồi: Bạn có thể gây 1000 thiệt hại cho đối phương. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Satellarknight Alsahm" một lần trong lượt.
English Description
If this card is Summoned: You can inflict 1000 damage to your opponent. You can only use this effect of "Satellarknight Alsahm" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.