Sangan
  • Nhật: クリッター
  • Romaji: Kurittā
  • Việt: Quỷ Tam Nhãn
Hệ

ÁM

Cấp sao

3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi lá này được gửi từ sân vào Mộ, chọn 1 quái thú với CÔNG 1500 hoặc thấp hơn từ Bộ bài của bạn, tiết lộ nó cho đối thủ, và thêm nó vào tay của bạn. Sau đó xáo trộn Bộ bài của bạn.
CÔNG / 1000   THỦ / 600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Sangan When this card is sent from the field to the Graveyard, select 1 monster with an ATK of 1500 or less from your Deck, show it to your opponent, and add it to your hand. Then shuffle your Deck.
Nhật クリッター このカードがフィールド上から墓地に送られた時、自分のデッキから攻撃力1500以下のモンスター1体を選択し、お互いに確認して手札に加える。その後デッキをシャッフルする。
Kurittā

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.