FANDOM


Salvage
サルベージ
Salvage-SDRE-EN-C-1E
 Tên Nhật サルベージ
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 96947648
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.