FANDOM


Sales Pitch
キャッチ・コピー
SalesPitch-IGAS-EN-ScR-1E
 Tên Việt Chào Hàng
 Tên Nhật キャッチ・コピー
 Tên Nhật (rōmaji) Kyacchi Kopī
 Tên Nhật (Dịch) Catch Copy
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 02971446
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.