FANDOM


Salamangreat Sunlight Wolf
転生炎獣(サラマングレイト) サンライトウルフ
SalamangreatSunlightWolf-SAST-JP-SR
 Tên Việt Tuần Hỏa Thú Dương Độc Lang
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイト サンライトウルフ
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
サンライトウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Sanraito Urufu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
 Mã số 87871125
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.