FANDOM


Salamangreat Meer
転生炎獣(サラマングレイト) ミーア
SalamangreatMeer-SDSB-EN-C-1E
 Tên Việt Tuần Hỏa Thú Cầy Vằn
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイト ミーア
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
ミーア
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Mīa
 Tên Nhật (Dịch) Salamangrate Meer
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 600
 Mã số 67225377
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.