FANDOM


Salamangreat Heatleo
転生炎獣(サラマングレイト) ヒートライオ
SalamangreatHeatleo-SOFU-JP-SR
 Tên Việt Tuần Hỏa Thú Nhiệt Sư
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイト ヒートライオ
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
ヒートライオ
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Hītoraio
 Tên Nhật (Dịch) Salamangreat Heatlio
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
 Mã số 41463181
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.