FANDOM


Salamangreat Foxy
 • Nhật: 転生炎獣
  サラマングレイト
  フォクシー
 • Kana:
  転生炎獣
  サラマングレイト フォクシー
 • Romaji: Saramangureito Fokushī
 • Việt: Tuần Hoả Thú Cáo Xảo Quyệt
Hệ

HỎA.png HỎA

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

[ ]
Nếu lá này ở trong Mộ và có Bài Phép/Bẫy ngửa mặt trên sân: Bạn có thể gửi 1 quái thú "Salamangreat" từ tay của bạn vào Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ, sau đó huỷ 1 Bài Phép/Bẫy trên sân.
CÔNG / 1000   THỦ / 1200
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Salamangreat Foxy If this card is in the GY and there is a face-up Spell/Trap on the field: You can send 1 "Salamangreat" monster from your hand to the GY; Special Summon this card from the GY, then destroy 1 face-up Spell/Trap on the field.
Nhật ①:このカードが墓地に存在し、フィールドに表側表示の魔法・罠カードが存在する場合、手札から「サラマングレイト」モンスター1体を墓地へ送って発動できる。このカードを墓地から特殊召喚する。その後、フィールドの表側表示の魔法・罠カード1枚を選んで破壊する。

Hình ảnh khác