FANDOM


Salamangreat Foxy
転生炎獣(サラマングレイト) フォクシー
SalamangreatFoxy-SOFU-EN-C-1E
 Tên Việt Tuần Hoả Thú Cáo Xảo Quyệt
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイト フォクシー
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
フォクシー
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Fokushī
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1200
 Mã số 94620082
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.