FANDOM


Salamangreat Fowl
転生炎獣(サラマングレイト) フォウル
SalamangreatFowl-SDSB-EN-C-1E
 Tên Việt Tuần Hỏa Thú Khổng Tước
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイト フォウル
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
フォウル
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Fouru
 Tên Nhật (Dịch) Salamangrate Fowl
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 200
 Mã số 89662401
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.