FANDOM


Salamangreat Almiraj
転生炎獣(サラマングレイト) アルミラージ
SalamangreatAlmiraj-19PP-JP-OP
 Tên Việt Tuần Hỏa Thú Độc Giác Thố
 Tên Nhật (Kana)
転生炎獣
サラマングレイト アルミラージ
 Tên Nhật (Chuẩn) 転生炎獣
サラマングレイト
アルミラージ
 Tên Nhật (rōmaji) Saramangureito Arumirāji
 Tên Nhật (Dịch) Salamangrate Almiraj
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 0 / 1
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.