FANDOM


Sakuretsu Armor
炸裂装甲(リアクティブアーマー)
SakuretsuArmor-DEM2-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
炸裂装甲
リアクティブアーマー
 Tên Nhật (Chuẩn) 炸裂装甲
リアクティブアーマー
 Tên Nhật (rōmaji) Riakutibu Āmā
 Tên Nhật (Dịch) Reactive Armor
 Tên Hàn 작렬 장갑
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 56120475
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.