FANDOM


Saggi the Dark Clown
  • Nhật: 闇・道化師のサギー
  • Kana: やみ・どうけしのサギー
  • Romaji: Yami Dōkeshi no Sagī
  • Việt: Saggi Tên Hề Bóng Tối
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

[ ]
Tên hề này xuất hiện từ hư vô và thực thi lối di chuyển rất lạ lùng để tránh đòn tấn công của kẻ thù.
CÔNG / 600   THỦ / 1500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · The Dark Side of Dimensions)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Saggi the Dark Clown This clown appears from nowhere and executes very strange moves to avoid enemy attacks.
Nhật どこからともなく現れる道化師。不思議な動きで攻撃をかわす。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.