FANDOM


Sage with Eyes of Blue
(あお)()(けん)()
SagewithEyesofBlue-BLLR-EN-ScR-1E
 Tên Việt Hiền Giả Lam Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
あおき
めの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
あお
き眼
の賢
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Aokime no Kenshi
 Tên Hàn 파란 눈의 현사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1500
 Mã số 08240199
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.