FANDOM


Sacred Sword of Seven Stars
(しち)(せい)(ほう)(とう)
SacredSwordofSevenStars-SDMP-EN-C-1E
 Tên Việt Bảo Kiếm của Thất Tinh
 Tên Nhật (Kana)
しち
せいの
ほう
とう
 Tên Nhật (Chuẩn)
しち
せい
の宝
ほう
とう
 Tên Nhật (rōmaji) Shichisei no Hōtō
 Tên Nhật (Dịch) Treasured Sword of Seven Stars
 Tên Hàn 칠성의 보도
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 45725480
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.