FANDOM


Sacred Serpent's Wake
聖蛇の息吹
SacredSerpentsWake
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 98850929
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sacred Serpent's Wake" mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển 2 hoặc nhiều dạng quái thú khác nhau (Tế lễ, Dung hợp, Đồng bộ, Xyz): Kích hoạt 1 hoặc nhiều hiệu ứng, dựa theo số lượng các dạng khác nhau mà bạn điều khiển, và thực thi theo tuần tự.
● 2 hoặc nhiều: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ bài của bạn hoặc 1 quái thú của bạn đã loại ra ngoài; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
● 3 hoặc nhiều: Chọn mục tiêu 1 Bài Bẫy trong Mộ bài của bạn; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
● 4 hoặc nhiều: Chọn mục tiêu 1 Bài Phép trong Mộ bài của bạn, trừ "Sacred Serpent's Wake"; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
English Description
You can only activate 1 "Sacred Serpent's Wake" per turn. If you control 2 or more different kinds of monsters (Ritual, Fusion, Synchro, or Xyz): Activate 1 or more effects, depending on the number of different kinds you control, and resolve in sequence.
● 2 or more: Target 1 monster in your Graveyard or 1 of your banished monsters; add that target to your hand.
● 3 or more: Target 1 Trap Card in your Graveyard; add that target to your hand.
● 4: Target 1 Spell Card in your Graveyard, except "Sacred Serpent's Wake"; add that target to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.