SPYRAL GEAR - Fully Armed
SPYRALGEARFullyArmed-MACR-EN-UR-1E.png
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Trang bị Equip.svg
 Mã số 73828446
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.