FANDOM


SPYRAL GEAR - Drone
SPYRALGEARDrone-TDIL-EN-R-1E
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 04474060
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.