FANDOM


Số Liên kết

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

LINK(リンク)(すう)()(ぶん)

Nhật (furigana)

リンクのすうじぶん

Nhật (kanji)

LINKの数字分

Rōmaji

Rinku no Sūjibun

Bản dịch tiếng Nhật

Link Number

Tiếng Anh

Link Rating

Số Liên kết (Nhật: LINK(リンク)(すう)()(ぶん) Rinku no Sūjibun, "Link Number"), thường đề cập đơn giản là Link (Nhật: LINK(リンク) Rinku), là đặc điểm riêng của các Quái thú Liên kết, thay vì Cấp sao. Số Liên kết của Quái thú Liên kết bằng với số Dấu Liên kết mà nó có.

Số Liên kết gốc của một Bài Quái thú Liên kết được đặt kế bên CÔNG của nó, vị trí thông thường được đặt bởi THỦ trên loại Bài Quái thú khác.

Vì Quái thú Liên kết không có Cấp sao hoặc Hạng sao, chúng không thể được sử dụng cho Triệu hồi Tế lễ, Đồng bộ, hoặc Xyz; và bất kì hiệu ứng mà ảnh hưởng tới Cấp sao hoặc Hạng sao của một quái thú, ví dụ "Gravity Bind", "Level Limit - Area B" và "Planckton", không thể thực hiện vào một Quái thú Liên kết, Vì Quái thú Liên kết không có Cấp sao, các lá bài như "Star Changer", "Scanner" và "Yellow-Bellied Oni" không thể được sử dụng vào chúng. Các lá bài mà thay đổi Cấp sao hoặc Hạng sao như "Harmonic Waves", "Feedback Warrior", và "Xiangsheng Magician" cũng không thể được sử dụng trên các Quái thú Liên kết.

Thư viện

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.