FANDOM


Ryu Kokki
(りゅう)(こつ)()
RyuKokki-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
こつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
こつ
 Tên Hàn 용골귀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 57281778
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.