FANDOM


Ryu-Kishin
ガーゴイル
 Tên Nhật ガーゴイル
 Tên Hàn 가고일
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1000 / 500
 Mã số 15303296
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.