FANDOM


Rune-Eyes Pendulum Dragon
  • Nhật: ルーンアイズ・ペンデュラム・ドラゴン
  • Romaji: Rūn'aizu Pendyuramu Doragon
  • Việt: Cổ Thạch-Nhãn Dao Động Long
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Dung hợp
[ ]

Thực hiện hiệu ứng thích hợp, dựa trên Cấp gốc của quái thú mà được dùng làm Nguyên liệu Dung hợp mà không phải "Odd-Eyes Pendulum Dragon".
● Cấp 4 trở xuống: Lá này có thể thực hiện lên đến 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Giai đoạn Chiến đấu.
● Cấp 5 trở lên: Lá này có thể thực hiện lên đến 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Giai đoạn Chiến đấu.
● Cấp 7 trở lên: Lá này có thể thực hiện lên đến 5 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Giai đoạn Chiến đấu.
CÔNG / 3000   THỦ / 2000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Rune-Eyes Pendulum Dragon Apply the appropriate effect, depending on the original Level of the Spellcaster-Type monster you control used as Fusion Material.
● Level 4 or lower: This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase.
● Level 5 or 6: This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase.
● Level 7 or higher: This card can make up to 5 attacks on monsters during each Battle Phase.
Nhật
  • 「ペンデュラム・ドラゴン」モンスター
  • 魔法使い族モンスター
①:このカードは融合素材とした自分フィールドに存在した魔法使い族モンスターの元々のレベルによって以下の効果を得る。
●レベル4以下:このカーは1度のバトルフェイズ中に2回までモンスターに攻撃できる。
●レベル5・6:このカーは1度のバトルフェイズ中に3回までモンスターに攻撃できる。
●レベル7以上:このカーは1度のバトルフェイズ中に5回までモンスターに攻撃できる。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.