FANDOM


Runaway Karakuri
カラクリだいぼうそう
RunawayKarakuri-EXVC-EN-C-UE
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 83831356
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú "Karakuri" mặt-ngửa trên sân. Cho tới Lượt Kết thúc, quái thú đó tăng 1000 ATK, nhưng các hiệu ứng của nó bị vô hiệu.
English Description
Select 1 face-up "Karakuri" monster on the field. Until the End Phase, it gains 1000 ATK, but its effect(s) is negated.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.