FANDOM


Ruins of the Divine Dragon Lords
(きょ)(しん)(りゅう)()(せき)
RuinsoftheDivineDragonLords-SR02-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょ
しん
りゅうの
せき
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
しん
りゅう
の遺
せき
 Tên Nhật (rōmaji) Kyoshinryū no Iseki
 Tên Nhật (Dịch) Ruins of the Giant God Dragons
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 69868555
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.