FANDOM


Royal Tribute
(おう)()()(にえ)
RoyalTribute-LCYW-EN-UR-1E
 Tên Việt vật hiến tế hoàng gia
 Tên Nhật (Kana)
おう
けの
いけ
にえ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
の生
け贄
にえ
 Tên Hàn 왕가의 제물
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 72405967
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.