FANDOM


Royal Prison
(おう)(きゅう)(ろう)(ごく)
RoyalPrison
Nhóm liên quan Nhóm Royal
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 26586849
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ bài.
English Description
Monsters cannot be Special Summoned from the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.