FANDOM


Rose Bud
ブルーメンブラット
RoseBud-LCGX-EN-R-1E
 Tên Việt Mầm Hoa
 Tên Nhật ブルーメンブラット
 Tên Nhật (rōmaji) Burūmenburatto
 Tên Nhật (Dịch) Blumenblatt
 Tên Hàn 로즈 버드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 25090294
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.