FANDOM


"varrett" là một archetype các quái thú ÁM Loại-Rồng được dùng bởi Revolver.

Tạo hình

Từ Nguyên

"varrett" là một cách chơi chữ của "bullet" (và cũng có thể là Súng trường "Barrett"); chữ cái "v" thường được thay thế cho "b" ở Nhật Bản. Nó cũng có thể đề cập đến người dùng archetype trong anime, Revolver, người có hình tượng chủ đề giống như khẩu súng và viên đạn trong tên và thiết kế mặt nạ của anh ta. "Varrel Load Dragon" được dùng cùng một cách chơi chữ cho "barrel".

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.