FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Rocket Hand
ロケットハンド
RocketHand-EP15-JP-C
 Tên Nhật ロケットハンド
 Tên Nhật (rōmaji) Rokettohando
 Tên Hàn 로캣핸드
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 13317419
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.