Road Warrior
ロード・ウォリアー
300px-RoadWarrior-DP09-EN-R-1E.jpg
Nhóm liên quan SynchronNhóm Warrior
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Synchro/Effect
ATK/DEF 3000/1500
Mã số 02322421
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Road Synchron" + 2 hoặc nhiều hơn quái thú khác Tuner
Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cấp độ 2 hay thấp hơn chủng loại Warrior hay Machine từ bộ bài của bạn.
English Description
"Road Synchron" + 2 or more non-Tuner monsters

Once per turn, you can Special Summon 1 Level 2 or lower Warrior or Machine-Type monster from your Deck.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.