FANDOM


Rivalry of Warlords
(ぐん)(ゆう)(かっ)(きょ)
RivalryofWarlords
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 90846359
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi người chơi chỉ có thể điều khiển 1 Loại của quái thú. Đưa hết quái thú mặt-ngửa khác họ điều khiển vào Mộ bài.
English Description
Each player can only control 1 Type of monster. Send all other face-up monsters they control to the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.