FANDOM


Ritual Sanctuary
(しゅく)(ふく)(きょう)(かい)-リチューアル・チャーチ
RitualSanctuary-DPDG-EN-UR-1E
 Tên Việt Nhà Thờ Chúc Lành - Thánh Địa Tế Lễ
 Tên Nhật (Kana)
しゅく
ふくの
きょう
かい-リチューアル・チャーチ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅく
ふく
の教
きょう
かい
-リチューアル・チャーチ
 Tên Nhật (rōmaji) Shukufuku no Kyōkai - Richūaru Chāchi
 Tên Nhật (Dịch) Church of Blessing - Ritual Church
 Tên Hàn 축복의 교회 - 리츄얼 처치
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 95658967
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.