FANDOM


Ritual Beast Ulti-Cannahawk
(せい)(れい)(じゅう)() カンナホーク
RitualBeastUltiCannahawk-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
れい
じゅう
き カンナホーク
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
れい
じゅう
カンナホーク
 Tên Hàn 성령수기 칸나호크
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1600
 Mã số 48063985
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.