FANDOM


Ritual Beast Ulti-Apelio
(せい)(れい)(じゅう)() アペライオ
RitualBeastUltiApelio-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
れい
じゅう
き アペライオ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
れい
じゅう
アペライオ
 Tên Hàn 성령수기 아페라이오
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 400
 Mã số 86274272
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.