FANDOM


Ritual Beast Tamer Zefrawendi
(えい)(れい)(じゅう)使(つか)い-セフィラウェンディ
RitualBeastTamerZefrawendi-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
えい
れい
じゅう
使
つかい-セフィラウェンディ
 Tên Nhật (Chuẩn)
えい
れい
じゅう
使
つか
い-セフィラウェンディ
 Tên Nhật (rōmaji) Eireijūtsukai - Sefira Wendi
 Tên Nhật (Dịch) Nec-Spiritual Beast Tamer - Sephira-Wendi
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Psychic / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 23166823
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.