Ritual Beast Tamer Zeframpilica
(えい)(れい)(じゅう)使(つか)い-セフィラムピリカ
RitualBeastTamerZeframpilica-CROS-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
えい
れい
じゅう
使
つかい-セフィラムピリカ
 Tên Nhật (Chuẩn)
えい
れい
じゅう
使
つか
い-セフィラムピリカ
 Tên Nhật (rōmaji) Eireijūtsukai - Sefiramu Pirika
 Tên Nhật (Dịch) Valorous Spiritual Beast Tamer - Sephiram-Pirika
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 Loại Psychic / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Mã số 57777714
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.