FANDOM


Ritual Beast Tamer Wen
(れい)(じゅう)使(つか)い ウェン
RitualBeastTamerWen-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
れい
じゅう
使
つかい ウェン
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
じゅう
使
つか
い ウェン
 Tên Hàn 령수사 웬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 40907115
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.