FANDOM


Ritual Beast Tamer Lara
(れい)(じゅう)使(つか)い レラ
RitualBeastTamerLara-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
れい
じゅう
使
つかい レラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
じゅう
使
つか
い レラ
 Tên Hàn 령수사 레라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 2000
 Mã số 87118301
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.