FANDOM


Risebell the Star Psycher
覚星師ライズベルト
RisebelltheStarPsycher
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Psychic/Effect
ATK/DEF 1500/1500
Mã số 14812659
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái mặt-ngửa trên sân; tăng Cấp sao của nó thêm 1.
English Description
Once per turn, during either player's turn: You can target 1 face-up monster on the field; increase its Level by 1.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.