FANDOM


Risebell the Star Adjuster
調(ちょう)(せい)()ライズベルト
RisebelltheStarAdjuster-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
調
ちょう
せい
しライズベルト
 Tên Nhật (Chuẩn) 調
ちょう
せい
ライズベルト
 Tên Hàn 조성사 라이즈벨트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 25788011
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.