FANDOM


Ring of Destruction
()(かい)(りん)
RingofDestruction-YS17-EN-C-1E
 Tên Việt Chiếc Nhẫn của Sự Huỷ Diệt
 Tên Nhật (Kana)
かい
りん
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
りん
 Tên Nhật (rōmaji) Hakairin
 Tên Hàn 파괴륜
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 83555666
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.