FANDOM


Restoration Pointguard
レストレーション・ポイントガード
 Tên Việt Hậu Vệ Phục Hồi
 Tên Nhật レストレーション・ポイントガード
 Tên Nhật (rōmaji) Resutorēshon Pointogādo
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới-Trái LM-BottomLeft
 CÔNG / LIÊN 1000 / 2
 Mã số 74163487
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.