FANDOM


Reloader Dragon
リローダー・ドラゴン
 Tên Việt Tái Hoàn Long
 Tên Nhật リローダー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Rirōdā Doragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.