FANDOM


Relinquished Anima
サクリファイス・アニマ
RelinquishedAnima-WJMP-JP-OP
 Tên Việt Tà Thú Hoạt Hồn
 Tên Nhật サクリファイス・アニマ
 Tên Nhật (rōmaji) Sakurifaisu Anima
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top
 CÔNG / LIÊN 0 / 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.