Relinquished
サクリファイス
Relinquished-MIL1-EN-C-1E.png
 Tên Việt Tà Thú
 Tên Nhật サクリファイス
 Tên Nhật (rōmaji) Sakurifaisu
 Tên Nhật (Dịch) Sacrifice
 Tên Hàn 새크리파이스
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 64631466
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.