FANDOM


Release from Stone
()(せき)(がん)(かい)(ほう)
ReleasefromStone-GLAS-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
せき
がんの
かい
ほう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せき
がん
の解
かい
ほう
 Tên Nhật (rōmaji) Kasekigan no Kaihō
 Tên Nhật (Dịch) Rock Fossil Release
 Tên Hàn 화석암의해방
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 26956670
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.