Relay Soul
(たましい)のリレー
RelaySoul-DRL3-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Linh Hồn Tiếp Sức
 Tên Nhật (Kana)
たましいのリレー
 Tên Nhật (Chuẩn)
たましい
のリレー
 Tên Nhật (rōmaji) Tamashī no Rirē
 Tên Hàn 영혼의 릴레이
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 42776960
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.