FANDOM


Reject Reborn
リジェクト・リボーン
RejectReborn-MP16-EN-R-1E
 Tên Nhật リジェクト・リボーン
 Tên Nhật (rōmaji) Rijekuto Ribōn
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 78161960
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.